Categorieën

Download algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Algemeen
   
 2. Intellectuele Eigendom
   
 3. Aansprakelijkheid gebruik website
   
 4. Aanbod
   
 5. Prijzen
   
 6. Bestelling
   
 7. Bescherming van de privacy
   
 8. Betaling
   
 9. Bevestiging bestelling
   
 10. Levering
   
 11. Retour
   
 12. Omruilen
   
 13. Garantie
   
 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht
 

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Precious Angels Solutions met ondernemingsnummer 0668.863.894, BTW-nummer BE0668.863.894 en maatschappelijke zetel te B-2170 Merksem (Antwerpen), Ijsvogelstraat 30 (hierna 'de verkoper' genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een bestelling, behandeling, cursus of workshop via de webshop van Precious Angels Solutions wordt geplaatst.

De website van Precious Angels Solutions werd gecreëerd en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend artikel onder punt "7. Bescherming van de privacy"  omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst via het E-mail adres
 
klantenservice@preciousangelssolutions.com  ingeval van onduidelijkheid.


2. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website van de verkoper, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. De daarvoor gebruikte technologie: https://www.ccv.eu/be-nl/e-commerce/

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan de verkoper.


3. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De 
verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien. De verkoper heeft hiervoor een cyberprotection-verzekering afgesloten.

 
4. Aanbod

Precious Angels Solutions streeft ernaar om een gevarieerd assortiment aan te bieden op haar website en verbindt er zich toe om dit assortiment te blijven uitbreiden in de toekomst. Is er een bepaald item momenteel niet te vinden in ons aanbod, dan kan u zich steeds wenden tot de klantenservice en zullen wij ons uiterste best doen om u verder te helpen en aan uw verwachtingen proberen te voldoen! Als u een bepaald steentje niet vindt in ons assortiment, aarzel niet om ernaar te vragen en we doen ons best om het voor u te bestellen en in ons assortiment op te nemen!

5. Prijzen


De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

 
6. Bestelling
Een bestelling van producten uit het assortiment kan worden geplaatst via www.preciousangelssolutions.com of via de aangeboden persoonlijke workshops of persoonlijke coachingcursussen op de maatschappelijke zetel of eventueel op verplaatsing.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst via het E-mail adres 
klantenservice@preciousangelssolutions.com

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk en correct heeft geïdentificeerd. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.  Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek "Contact" of via E-mail aan klantenservice@preciousangelssolutions.com . Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

Het plaatsen van de bestelling houd een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd.

Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.


7. Bescherming van de privacy
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de verkoper. Het privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Met dit privacybeleid leeft de verkoper de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".


Middels huidig privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met de klantendienst, volgens de procedure beschreven in het privacybeleid van de verkoper.


8. Betaling

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, overschrijving of Paypal. Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.

In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen...). Indien via de webshop wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk.

De klant kan steeds contact opnemen met de klantendienst via E-mail 
klantenservice@preciousangelssolutions.com om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen en in bepaalde gevallen worden terugbetaald.

Precious Angels Solutions aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. 


9. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geld als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.


10. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor of door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat van Bpack 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegegeven met bpost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. De klant die kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn.

De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Voor levering in België is de leveringskost € 5, met uitzondering van een totaal aankoopbedrag boven € 100, dan is de verzending gratis. Voor levering in "zone 2" is de leveringskost € 16, met uitzondering van een totaal aankoopbedrag boven € 100, dan is de verzending gratis. Zone 2 omvat de volgende landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg.

Voor levering in "zone 3" is de leveringskost € 32. Zone 3 omvat de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Zweden.

Voor leveringen buiten de EU zullen er andere leveringskosttarieven gehanteerd worden en zullen er afhankelijk van land tot land bijkomende douanekosten verschuldigd zijn, ten laste van de koper.  Opgelet: Verenigd Koninkrijk behoort niet meer tot de EU sinds 01/01/2021, dus daar zullen eveneens bijkomende douanekosten verschuldigd zijn, ten laste van de koper.


11. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggestuurd per post. Het artikel dient dan indien mogelijk terug te worden verpakt in de originele verpakking.

Indien dit niet mogelijk is, gelieve het artikel dan degelijk verpakt en samen met het retourformulier te verzenden aan volgend retouradres: Precious Angels Solutions, Ijsvogelstraat 30, B-2170 Merksem (Antwerpen), Belgïë. De klant wordt terugbetaald of ontvangt een tegoedbon - naar keuze - na retourontvangst van de goederen.

Voor terugzending vanuit België of eender welk ander land, staat de klant zelf in voor alle verzendkosten en eventuele douanekosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt of een andere 'degelijke' verpakking. Onder 'degelijk' wordt verstaan: goed en veilig verpakt zodat het artikel goed beschermd is tegen beschadiging gedurende het transport.

Na ontvangst van de retour wordt door de verkoper de prijs van het geretourneerde artikel terugbetaald aan de klant.

Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder artikel "8. Betaling".


12. Omruilen
Omruilen is eveneens mogelijk. Je kan een ongebruikt, onbeschadigd en ongedragen artikel omruilen voor een ander artikel dat beschikbaar is in de webshop, binnen de 14 kalenderdagen na levering.

De verzendkosten voor het omruilen zijn steeds voor rekening van de klant, dit wil zeggen voor alle Belgische klanten en buitenlandse klanten.  Indien er dan sprake is van een méérprijs bij keuze van een duurder artikel dan het oorspronkelijke, dan zal er je gevraagd worden om het resterende bedrag nog bij te storten. Na ontvangst hiervan, wordt het nieuwe artikel je toegestuurd.

Indien er sprake is van een lagere prijs dan het oorspronkelijk bestelde artikel, dan zal je een tegoedbon ontvangen voor het verschil of zal het verschil teruggestort worden indien gewenst.

Vergeet niet dat op het/de omgeruilde artikel/en weer verzendkosten verschuldigd zijn, zie de tarieven voor de verschillende zones onder artikel "10. Levering".

Je kan via de webshop een retourlabel aanmaken.
 
13. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen gemeld worden via een bericht op de contactpagina van de webshop of via E-mail naar 
klantenservice@preciousangelssolutions.com. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48 uur.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan onze klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst.  Dit graag met bijgevoegde foto('s) van het gebrek. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder het artikel "11. Retour". 

De kosten van verzending vanuit België en het buitenland zullen in dit geval gedragen worden door de verkoper als u een bewijs van de retourverzendkosten kan voorleggen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

De aurasprays bijvoorbeeld zijn NIET geschikt voor consumptie, enkel voor verstuiving in de lucht zoals een parfum. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inname van een auraspray.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld indien mogelijk. Indien de kosten van herstelling buiten proportie zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.
De verzendkosten zullen in dit geval als tegemoetkoming gedragen worden door de verkoper.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij
het Europese Platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Deze wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om onlinewinkelen veiliger en eerlijker te maken, door toegang te bieden tot goede instrumenten voor geschillenbeslechting. Wij zijn geregistreerd op deze website en u kan eventueel bij hen terecht via de volgende link: www.ec.europa.eu/consumers/odr

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Laatst bijgewerkt 28 november 2021

 


 

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Als je onze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.
Accepteer geselecteerde cookies